Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro objednání zboží v internetovém obchodě www.extol-cz.cz, provozovaném společností PEDDY Group s.r.o. se sídlem Litvínov - Chudeřín, Chudeřínská 91, PSČ 436 01, IČ: 28683927, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26777. Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího PEDDY Group s.r.o. a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel (dále společně též „zákazník“).

Kontaktní adresa a centrální provozovna se nachází na adrese Podkrušnohorská 240, 436 03 LITVÍNOV 3. Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu je Jan Fenin. Prodávajícího je možné kontaktovat e-mailem: info@extol-cz.cz, na který bude odpovězeno nejpozději do 2 pracovních dnů, následujících po doručení e-mailové zprávy. Telefonicky na tel. č.: 476 111 101, a to v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

Právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.extol-cz.cz mezi společností Jan Fenin a zákazníkem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.extol-cz.cz také ustanovení §§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu www.extol-cz.cz (dále jen "provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.extol-cz.cz (dále jen "prodejna") jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím prodejny je nové a je na něj poskytována plná záruka dle záručních podmínek výrobce. Na našich stránkách si můžete přepínat mezi měnami CZ a EU. Přepočet měny je odvíjen od aktuálního kurzu daného měsíce.

Objednání zboží

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční ceny jednotlivých produktů jsou platné do uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. Jakmile je takové zboží vyprodané, provozovatel o situaci zákazníka vyrozumí. Se zákazníkem je pak domluvena alternativní náhrada nebo je zakázka stornována. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě. Pokud zákazník odmítne převzít již zaslané zboží, náklady spojené s dopravou mu budou účtovány. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému prodejny, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení o uzavření kupní smlouvy dle občanského zákoníku a objednávka bude zapsána do systému. Jestliže se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. V případě požadavku na zaslání zálohové faktury, je třeba se obrátit na fakturační oddělení prostřednictvím emailu administrativa@peddy.cz. Věnujte zvýšenou pozornost vyplňování údajů v objednávce, abyste předešli chybám při fakturaci. Případné pozdější opravy již vystavené faktury jsou možné, (nikoli nárokové), maximálně však do 10. dne následujícího měsíce ode dne vystavení faktury a to po předešlé konzultaci s účetním oddělením.

Zpracování a vyřízení objednávky

V případě nejasností má provozovatel, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává při předání zásilky prvnímu přepravci.

Záruka na zboží

Na veškeré zboží prodávané prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.extol-cz.cz se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Poskytujetuje-li výrobce zboží záruku delší než 24 měsíců, platí záruční doba stanovený výrobcem, pokud je jako záruční doba uvedena prodávajícím na internetových stránkách www.extol-cz.cz. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího www.extol-cz.cz, čehož důkazem je daňový doklad - faktura. Lhůta vrácení peněz při reklamaci činí 14 dnů ode dne vystavení dobropisu. Pokud zákazník zruší objednávku, která byla zaplacena předem na účet, lhůta vrácení peněz činí 14 dnů. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Právo odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo do 14ti dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho povinností. Spotřebitel je oprávněn rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.extol-cz.cz nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení. Vzorový formulář si můžete stáhnout zde. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí platbu do 14ti dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo odeslání zboží zpět spotřebitelem, pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrátí za podmínek dle předchozí věty všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

Vrácení zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo je předá na adrese Podkrušnohorská 240, 436 03 LITVÍNOV 3. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14ti dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží

Pokud zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Následující práva má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění . Tato práva nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení dle výše uvedených ustanovení vám nevzniká.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm.b) a v § 5 odst. 6 zákona. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.

Ochrana autorských práv

Veškeré informace publikované na prodejně www.extol-cz.cz, jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na prodejně uvedeny, mohou být chráněny právem na ochranu duševního vlastnictví. Jakákoli část prodejny www.extol-cz.cz nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.

Shoda s kupní smlouvou a další ustanovení

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
(5)Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nedodává, přestalo se vyrábět, bylo vyprodáno, cena zboží se výrazně zvýšila, změna ceny dodavatele zboží. Nastane-li taková situace, kupující je kontaktován a je s ním domluven další postup. Zaplatil-li již kupující část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen nebo odstoupení od smlouvy. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena aktuální platná cena pro příslušnou objednávku.

Upozornění

Provozovatel prodejny si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny apod.). Obrázky jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter, provozovatel neručí za jejich správnost. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění, potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu, neváhejte nás kontaktovat. Provozovatel prodejny si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé chyby či překlepu v ceně. Zároveň provozovatel neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat odchylky. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Zákazník svou objednávkou souhlasí s tím, že mu společnost bude zasílat e-mailové zprávy (obchodní sdělení), obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které společnost nabízí, nebo o novinkách, produktech a službách třetích osob.” Pokud si nebudete přát, aby vám byly informace zasílány, odpovězte na e-mail a v předmětu uveďte "NEZASÍLAT". Pokud odběratel nepřevezme objednané zboží, je povinen uhradit dopravné. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.3.2014. Bonusy v podobě bankovek lze uplatnit formou slevy, tj. zákazníkovi je uvedený bonus odečten na faktuře, bankovky v žádném případě neodesíláme poštou, ani jiným způsobem. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

Zákonné podmínky mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

a) Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@peddy.cz
b) Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
c) Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
d) U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
e) Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
f) Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Prohlášení

Prohlašujeme, že výrobky na prodejně splňují požadavky příslušných harmonizovaných norem ČSN/EN a případně i dalších normativních předpisů

Nákupní Košík 0 ks za 0 Kč
Hledejte název nebo typové číslo Autorizovaný internetový obchod technikou EXTOL